درامورجنایی

خیانتدرامانت،فروشمالغیر،قتل،کلاهبرداری،تسلطنسبیاینوکیلبهقوانینومقرراتدرکلیهپروندههایکیفریاعمازخیانتدرامانت،فروشمالغیر،قتل،کلاهبرداری،فوتدرحوادثرانندگی،دیه،درگیری،دزدی،توهین،جعلواستفادهازمدارکجعلی،آدمربایی،تجاوزجنسی،تهدید،مزاحمتتلفنیو … شکایتکنید.

چرابهوکیلکیفرینیازداریم؟

امورقضایینیزمانندسایراموراجتماعیسالهاستکهبهصورتتخصصیدنبالمیشودوهمینامرباعثشدهتاشاهدباشیمکهحتیبسیاریازجرایمنیزبهصورتتخصصیتوسطقضاتخبرهرسیدگیمیشود. بنابراینبدونشکاگردرگیریکموضوعحقوقیازجملهمسائلکیفریهستیدبایدازخدماتمشاورهووکالتوکیلمتخصصدرآنزمینهبهرهمندشوید.

چگونهیکوکیلکیفریخوبپیداکنم؟

وکیلکیفریخوب،وکیلیاستکهعلاوهبردانشکیفریبالا،تجربهکافیدراینزمینهداشتهباشدتابتواندباتجاربعالیومهارتهایبیانیغنیخودازحقوقشاکیومتهمحمایتوحمایتکند. یافتنوکیلکیفریخوبوخبرهمستلزمتحقیقاتگستردهوتوجهبهسطحعلمی،سواد،تجربه،مدتفعالیتوسایرمواردمربوطبهوکالتدرامورکیفریاست.

دادورزان صلح و سازشدرهمینراستاوبامحوریتتخصصهموارهبرآنبودهاستتابهترینومتخصصترینافرادرادرتمامیزمینههایحقوقیگردهمآوردهوتخصصیتریننوعخدماتحقوقیرابههموطنانعزیزارائهدهد. .

وظایفومسئولیتهایوکیلکیفری

وکلایجنایینمایندهمتهمانیهستندکهدردادگاههایجناییبااتهاماتکیفریروبروهستند. حوزههایعملیآنهاشاملجلساترسیدگیبهوثیقه،مذاکرات،محاکمه،جلساتابطال (آزادیمشروطیامشروط)،استیناف،وراهحلهایپسازمحکومیتاست. بهعنوانبخشیازوظایفشغلیوکیل،وکیلکیفریمواردزیرراانجاممیدهد:

 

  1. پروندهرابررسیمیکندوباشهودمصاحبهمیکند
  2. تحقیقاتفقهی،قوانین،قوانینجزاییوآییندادرسی
  3. ایجاددفاعوتدویناستراتژیموردی
  4. مذاکرهبادادستانبرایاعترافبهاتهاماتکمتر
  5. پیشنویسواستدلالحرکاتیمانندحرکتبرایردوحرکتبرایسرکوب
  6. وکیلمتهمدردادگاه
  7. تهیهدفاعیهواستدلالبرایتجدیدنظر

 

وکیلجنایی

دعاویآسیبشخصیمیتواندبسیارپیچیدهباشد،بنابرایناینوکلااغلبدرانواعخاصیازپروندههاتخصصدارند. بهعنوانمثال: شخصیکهباقصورپزشکیسروکارداردممکناستدرتولدفردخاطیتخصصداشتهباشد. کسانیکهبهطورمنظمدرتصادفاتوسایلنقلیهموتوریدعوامیکنندممکناستدرتصادفاتواژگونیوسیلهنقلیهتخصصداشتهباشند.

مهارتهاییکوکیلمتخصصدرجرایمشرکتی

کلماتابزاروکالتدرتجارتهستند. ازوکلاانتظارمیرودکهنویسندگانخوبیوهمچنینسخنرانانخوبیباشند. وکلایدادگستریبایددراقناعشفاهیوکتبیمهارتداشتهباشند،زیراآنهاادعاهارااستدلالمیکنند،پروندههارامحاکمهمیکنند،پروندههایخودراجمعآوریمیکنندومراحلمختلفحقوقیراسازماندهیمیکنند. وکلایشرکتبایدبرتکنیکمذاکرهمسلطباشندودرتهیهاسنادمهارتداشتهباشند. ازنوشتنایمیلتانوشتنخلاصه،نوشتنبخشیاجتنابناپذیراززندگییکوکیلاست.

آیااستفادهازوکیلکیفریبرایطرحدعوییادفاعازدعوایمطرحشدهعلیهماضروریاست؟

شایداشتباهنباشداگربگوییمدلیلوجودوکیلکیفریایناستکهدلیلاصلیواولیهایجاددفتروکالتمربوطبهدعاویکیفریاست. برخلافسایرپروندههایحقوقیوخانوادگی،پروندههایکیفریمعمولاًدارایجزئیاتوجزئیاتبسیارمشخصیاستکهعدمآگاهیازآنهامیتواندموجبتضییعحقوقشاکییامتهمشود،بهعنوانمثالدرزیربهبرخیازاینجزئیاتاشارهمیشود.

روشعملوکلایکیفریوکیلمتخصصمادرمجموعهدادورزان چگونهاست؟

وکلایکیفریدادورزانضمناحترامواقعیبهجایگاهموکلانوموکلینعزیز،تمامیمشکلاتعزیزانخودراباصبروحوصلهدریافتمیکنندوسپسباکارجمعیآنهاراتجزیهوتحلیلمیکنندوبهترینوسریعترینراههایممکنرابرایحفظوحراستمییابند. حقوقافرادآنهاانتخابمیکنندوبرایمشتریاناجرامیکنند.